Søg
 
Antal generationer

Enya-Escada von Malakai Shiba OLH ps 22...CATS 6342/03-30/505-w  Afkom
OSH o
27-09-2001
CATS 5754/01-81-0004-m
OLH o03-05-2000
NRKV 2000-0166
OSH o 22
...NRKV 98-0215
OLH n 24
...NRKV 98-0376
SIA o10-03-2000
SDRV 05012689
SIA b
...(NL)NCT 984106
SIA o
...1.DEKZV 229200
OLH cs 22
03-07-2002
CATS 6073/02-30/5093-w
OSH b 2208-05-2001
(NL)NCT 2001-4301
OSH b 24
...(NL)NCT 2000-4197
OLH c 22
...(NL)NCT 2000-4034
OLH cs 2209-10-2000
NRKV 2000-0414
OSH o 22
...NRKV 98-0215
OLH bs 22
...GdK 1453799-2