Søg
 
Antal generationer

Becton Guy Pierce of Jkzoo EXO d04-07-1994CFA 7740-961960 V0697  Afkom
EXO n
10-11-1992
CFA 7708-825574 V0194
PER d01-05-1989
CFA 0140-551765 V0191
PER n
...CFA 0108-340375 V0587
PER f
20-02-1987CFA 0147-398465 V0888
EXO n05-03-1990
CFA 7709-614028 V0691
EXO w 62
...CFA 7702-523783 V0590
EXO f
...CFA 7747-351862 V1187
EXO g
27-03-1991
CFA 7751-698947 V0992