Søg
 
Antal generationer

Izhayla's Lucky in Blue of Hestya OLH a 24...NLKV 2000-0280  Afkom
OLH bs 25
...
NRKV 98-0135
OLH b 25...
(NL)NRKV 96-0270
OSH c 25
...(NL)MU.L94.ORI.030.6
OLH x w 64
...NPV 9407-0373
OSH bs 24...
NPV 9309-0665
OSH a 24
...
NLKV 98-0325
OLH n 25...
CFA 4328T-1133968
OSH a 24...
NKFV RVT 92.032