Søg
 
Antal generationer

Xena-Xiama von Nafys Zarafa OSH o...CATS 5752/01-81/0004-w  Afkom
OLH o
03-05-2000
NRKV 2000-0166
OSH o 22...
NRKV 98-0215
SIA o
...(NL)NCT I914364
OLH p 24
...NRKV 96-0268
OLH n 24...
NRKV 98-0376
OLH bs
...NRKV 97-0249
OLH n 24
...NRKV 97-0044
SIA o
10-03-2000
SDRV 05012689
SIA b...
(NL)NCT 984106
SIA o...
1.DEKZV 229200